Educational Staff

Chinese Language Class        

  1. Army Colonel Shen Yingli
  2. Air Force Captain Wei Shujing

Arabic Language Class                

  1. Suhad Nierat
  2. Abdelaziz Mohamed

Turkish Language Class         

  1. Marina Papageorgiou