Πιστοποίηση ΔΙΓΕΔ κατά ISO

2020, Ιούνιος 26 - 11:00πμ

Την Παρασκευή 26 Ιουν 2020, ολοκληρώθηκε επιτυχώς από εξωτερικό φορέα, η ετήσια επιθεώρηση επιτήρησης κατεχόμενης πιστοποίησης για την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ΙSO 9001:2015 και 29990:2010, η οποία πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις (1η φάση 30 Απρ 2020) λόγω του COVID-19.