Ανακοινώσεις

Δεκέμβριος 23, 2021

Την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021 αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:91Ζ86-ΦΟΗ η Κύρωση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Υποψηφίων για Πρόσληψη ως Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΩΕΠ) με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΣΕΙΔΟΧ) στο Διακλαδικό Ινστιτούτο Γλωσσομάθειας Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΙΓΕΔ) Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022.

Οκτώβριος 14, 2021

Την 29 Σεπτεμβριου 2021, αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr), Προκήρυξη Πρόσληψης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Διακλαδικό Ινστιτούτο Γλωσσομάθειας Ενόπλων Δυνάμεων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 με ΑΔΑ:ΩΦ526-224.

Μάρτιος 09, 2021

Την 09 Μαρ 21 πραγματοποιήθηκε από εξωτερικό φορέα επιθεώρηση διατήρησης κατεχόμενης πιστοποίησης για την τριετία Μάρτιος 2021 – Μάρτιος 2024, που αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ISO 9001:2015 και ISO 29990:2010.

Δεκέμβριος 11, 2020

Την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020 Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:6ΥΦ66-Μ2Τ η Κύρωση Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Υποψήφιων για Πρόσληψη ως Ωρομισθίου Εκπαιδευτικού Προσωπικού(ΩΕΠ) με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου(ΣΕΙΔΟΧ) στο Διακλαδικό Ινστιτούτο Γλωσσομάθειας Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΙΓΕΔ) Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021